Какво представлява кариерното консултиране?

1/20/20231 min read

Кариерното консултиране е процес, при който лице, наречено кариерен консултант оказва съдействие на клиент/клиентите за вземане на решения по въпроси, свързани с кариерата, като например:избор на образователна специалност, избор на професия, търсене на работа, подготовка за кандидатстване за работа, смяна в кариерната посока и др.

Кариерното консултиране може да включва срещи за самооценка, оценка на интереси, способности и предпочитания, запознаване с пазара на труда, подготовка на документи за кандидатстване и др. В работата си кариерният консултант следва етичните принципи, изложени в етичен кодекс на кариерния консултант.

Кариерното консултиране може да бъде индивидуално и/или групово под формата на конкретна програма.

За работа по 1 случай може да се проведат от 1 до 10 - 12 срещи в рамките на 3 месеца. Обичайният формат на работа е от 3 до 6 сесии. Всяка сесия е с продължителност 50 - 60 мин.

Консултантът използва различни методики, като например: упражнения за оценка на интереси, способности, личностни черти и др. Често между сесиите консултираният изпълнява различни дейности, които са договорени в хода на предишната сесия, като задаване на въпроси и предоставяне на допълнителна информация, при необходимост.

Консултирането може да се осъществи и с представители от учебни класове. Те се провеждат с учениците под формата на игри, чрез които децата добиват информация за професиите на хората. Основната цел е изграждането на нагласа за положително отношение към труда и осъзнаване на ползата от различните професии. С учениците от прогимназиален етап на образованието занятията са свързани с вземане на решения, умения за планиране на учебното и личното време, търсене на връзка между индивидуалните особености на ученика и желаното образование. Занятията с учениците от гимназиален етап са насочени към търсене на съответствия между характеристиките на личността и различните професии. Включени са упражнения за развиване на умения за планиране на кариерата, информация за пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти и вземане на решения.

Методи на работа:

• Дискусии, упражнения за самооценка, решаване на казуси, ролеви игри;

• Видеоматериали свързани с кариерно ориентиране;

• Интерактивни упражнения;

• Упражнения за подобряване на комуникативните умения, себепредставянето, вземането на решения и др.

Благодаря!